Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trưởng kinh tế từ phía tổng cầu

Theo kinh tế học vĩ mô, có bốn yếu tố liên quan trực tiếp đến đầu ra của nền kinh tế chính là các yếu tố cấu thành nên tổng cầu bao gồm: chi tiêu của cá nhân và hộ gia đình, chi tiêu của Chính phủ, chi cho đầu tư, chi tiêu qua hoạt động xuất- nhập khẩu.

Chi tiêu của cá nhân và hộ gia đình: bao gồm các khoản chi tiêu cố định, thường xuyên và các khoản chi tiêu phát sinh khác ngoài dự kiến của cá nhân và hộ gia đình. Chi tiêu của cá nhân và hộ gia đình phụ thuộc vào tổng thu nhập khả dụng và xu hướng tiêu dùng biên tùy theo từng đặc điểm và giai đoạn phát triển kinh tế của từng quốc gia.

Chi tiêu của chính phủ: bao gồm các khoản chi mua hàng hóa và dịch vụ của Chính phủ. Nguồn chi tiêu của Chính phủ phụ thuộc vào kế hoạch chi ngân sách Nhà nước và khả năng thu ngân sách Nhà nước bao gồm các khoản thu từ: thu thuế, thu phí và lệ phí, thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước, thu từ vay nợ và nhận viện trợ, các khoản thu khác.

Chi cho đầu tư: là các khoản chi tiêu cho nhu cầu đầu tư của các tổ chức kinh tế, bao gồm đầu tư vốn cố định và đầu tư vốn lưu động. Nguồn vốn chi cho đầu  tư phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm của các khu vực kinh tế gồm có khu vực       Nhà nước, khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Chi tiêu qua hoạt động xuất-nhập khẩu: giá trị hàng hóa xuất khẩu là các khoản chi tiêu sử dụng đến các nguồn lực trong nước, còn giá trị hàng hóa nhập khẩu là các khoản chi tiêu sử dụng đến các nguồn lực ngoài nước chứ không phải là các khoản chi tiêu sử dụng đến các nguồn lực trong nước. Vì vậy, chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu chính là khoản chi tiêu ròng qua hoạt động xuất-nhập khẩu.