Các nhân tố tác động đến các thành phần của hệ thống thông tin thành công

Trong mỗi biến độc lập được trình bày trong phần 2.2.3.2 bao gồm nhiều thành phần, mức độ tác động của những thành phần này đến các thành phần của hệ thống thông tin thành công theo mô hình của DeLone và McLean (2003) là không giống nhau. Stacie Petter và cộng sự (2013) trong nghiên cứu của mình đã phân tích các tiền đề của các thành phần của hệ thống thông tin thành công, cho thấy rằng, trong những thành phần của các biến độc lập – khi tác động đến các thành phần của Hệ thống thông tin thành công, các quan hệ có thể hỗ trợ, không hỗ trợ, hoặc có kết quả mâu thuẫn. Tổng hợp các tác động hỗ trợ được trình bày như sau:

 • Tính chất tác vụ có tác động đến Sự hài lòng của người dùng
 • Tính chất tác vụ có tác động đến Lợi ích đạt được
 • Tính chất người dùng có tác động đến Chất lượng hệ thống
 • Tính chất người dùng có tác động đến chất lượng thông tin
 • Tính chất người dùng có tác động đến Ý định sử dụng và Sử dụng hệ thống
 • Tính chất người dùng có tác động đến Sự hài lòng của người dùng
 • Tính chất người dùng có tác động đến Lợi ích đạt được
 • Tác động của Tính chất xã hội đến các thành phần của hệ thống thông tin thành công rất ít hoặc chưa được nghiên cứu
 • Tính chất dự án tác động có tác động đến Chất lượng hệ thống
 • Tính chất dự án tác động có tác động đến Ý định sử dụng và Sử dụng hệ thống
 • Tính chất dự án tác động có tác động đến Sự hài lòng của người dùng
 • Tính chất tổ chức có tác động đến Chất lượng thông tin
 • Tính chất tổ chức có tác động đến Ý định sử dụng và Sử dụng hệ thống

Với những phân tích từ các nghiên cứu trên, tác giả nhận thấy các nhà nghiên cứu đã bước đầu tổng hợp và đề xuất các yếu tố tác động đến các thành phần của mô hình hệ thống thông tin thành công chứ chưa phải là các nhân tố tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin. Do đó việc phân tích thêm và đề xuất mô hình các nhân tố tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin cần phải được tìm hiểu. Trong phần tiếp theo, tác giả trình bày mô hình chấp nhận công nghệ – như trong chương 1 đã đề xuất – là một trong những lý thuyết nền của nghiên cứu hệ thống thông tin dựa trên lý thuyết hành vi. Trên góc độ vận hành, một hệ thống thông tin thành công là một hệ thống được sử dụng thực tế và tiếp tục sử dụng trong tương lai, mô hình chấp nhận công nghệ TAM của Davis (1989) giải thích hành vi sử dụng hệ thống thông tin dựa trên nhận thức về tính hữu ích và tính dễ sử dụng của hệ thống.