Các nhân tố về giá cả xuất khẩu hàng nông sản

Khi tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hàng hóa của  nước CHDCND Lào nói chung và hàng nông sản nói riêng điều chịu tác động mạnh mẽ của yếu tố giá cả, khi mà cùng với việc cắt giảm thuế, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu, thì giá hàng nông sản nhập khẩu vào các nước sẽ hạ. Tuy nhiên, để bảo hộ người sản xuất trong nước, nên theo cam kết giữa nước CHDCND Lào với các nước thì việc cắt giảm thuế hàng hóa chưa chế biến được các nước xếp vào danh mục hàng nông sản chưa chế biến nhạy cảm và nhạy cảm cao để  làm chậm quá trình giảm thuế, chính vì thế hàng nông sản xuất khẩu cũng là thế mạnh của nước CHDCND Lào sang các nước trong khu vực vẫn phải chịu một mức thuế tương đối cao, gây cản trở rất lớn cho hàng nông sản xuất khẩu của nước CHDCND Lào xâm nhập vào thị trường khu vực do giá cả hàng nông sản của nước CHDCND Lào sẽ rất cao khi bán vào thị trường nội địa của các nước trong khu vực làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa nước CHDCND Lào.