Các nội dung bắt buộc của chứng từ

Trong mỗi đơn vị kế toán thường xuyên phát sinh rất nhiều nghiệp vụ kinh tế mà để chứng minh cho sự hoàn thành của các nghiệp vụ này và có căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán cần thiết phải có rất nhiều loại chứng từ. Trên thực tế, mặc dù chứng từ gốc trong một đơn vị rất đa dạng với kết cấu và công dụng khác nhau, nhưng để đảm bảo là một bằng chứng pháp lý về sự hoàn thành của các nghiệp vụ kinh tế và là căn cứ ghi sổ kế toán thì chứng từ cần phải chứa đựng 7 nội dung chủ yếu bắt buộc sau đây: (Theo điều 17 Luật kế toán)

  1. Tên gọi và số hiệu của chứng từ kế toán.
  2. Ngày, tháng, năm lập chứng từ.
  3. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán.
  4. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán.
  5. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
  6. Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ.
  7. Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ.

Ngoài 7 nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán nêu trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Dưới đây chúng tôi giới thiệu ba mẫu chứng từ thường gặp như Phiếu thu, Phiếu nhập kho, Hoá đơn GTGT.

 

Với mẫu Hoá đơn GTGT trên đây, cần lưu ý một số điểm sau:

Thứ nhất, về chi tiết “Mẫu số: 01GTKT-3L-01” đối với hoá đơn tự in, đuôi 01 chỉ số lượng mẫu hoá đơn tự in mà tổ chức, cá nhân đang sử dụng. Chẳng hạn đơn vị đăng ký 5 loại hoá đơn tự in GTKT thì ký hiệu là “Mẫu số: 01GTKT-3L-01 (02,03,04,05)”. (Phương Nam. 2003).

Thứ hai, về số liên của hoá đơn. Thông thường hoá đơn GTGT phát hành 3 liên, trong đó Liên 1 để lưu, Liên 2 để giao cho khách hàng và Liên 3 để luân chuyển nội bộ.