Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Trường hợp doanh nghiệp có bộ phận SXKD phụ trợ: sản phẩm của bộ phận SXKD phụ này vừa phục vụ cho các bộ phận SXKD phụ và chính nó, đồng thời cũng phục vụ cho các bộ phận SXKD chính (bảng 1.7).