Các phương thức phát hành chứng khoán

 

Các phương thức phát hành được phân chia theo các tiêu thức khác nhau.

1. Phân loại theo đợt phát hành

Theo tiêu thức này, người ta phân chia phương thức phát hành thành  phát hành chứng khoán lần đầu và phát hành các đợt tiếp theo.  Phát hành chứng khoán lần đầu là việc tổ chức phát hành chứng khoán  lần đầu tiên sau khi tổ chức phát hành đã đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy  định của UBCKNN.   Phát hành các đợt tiếp theo là hoạt động phát hành nhằm mục đích  tăng thêm vốn của tổ chức phát hành đó là việc tổ chức phát hành các đợt  tiếp theo đã có chứng khoán phát hành và giao dịch trên thị trường thứ cấp.

2. Phân loại theo đối tượng mua bán chứng khoán

 Theo đối tượng mua bán chứng khoán, phương thức phát hành được  phân chia thành phát hành riêng lẻ (phát hành mang tính nội bộ) và phát  hành ra công chúng (hay còn gọi làhình thức chào bán công khai).

2.1. Phát hành riêng lẻ

Phát hành riêng lẻ: là việc phát hành trong đó chứng khoán được bán  trong phạm vi một số người nhất định (thông thường là cho các nhà đầu tư  có tổ chức), với những điều kiện hạn chế và khối lượng phát hành phải đạt  một mức nhất định.

Việc phát hành chứng khoán riêng lẻ thông thường chịu sự điều chỉnh  của Luật công ty. Chứng khoán phát hành dưới hình thức này không phải là  đối tượng được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán sơ cấp.

Luật pháp các nước cũng có những quy định cụ thể đối với hình thức  phát hành riêng lẻ. Ví dụ nhưở Mỹ, trong trường hợp phát hành tiêng lẻ thì  không được quảng cáo bằng các phương tiện thông tin đại chúng cũng như  hội thảo rộng rãi và nếu các nhà đầu tưtham gia mua không mang tính  chuyên nghiệp thì số lượng không được vượt quá 35 người và phải cử ra một  đại diện mua. Tại Thái Lan, tổng số tiền huy động qua phát hành riêng lẻ  không được quá 20 triệu Bath và cho dưới 35 người.

Các doanh nghiệp thường lựa chọn phát hành riêng lẻ bởi một số  nguyên nhân sau:

Công ty không đủ tiêu chuẩn để phát hành ra công chúng;

Số lượng vốn cần huy động nhỏ, mục đích chọn phát hành riêng lẻ để  giảm chi phí.

Công ty phát hành cổ phiếu nhằm mục đích duy trì các mối quan hệ  trong kinh doanh. Ví dụ nhưphát hành cổ phiếu cho các nhà cung cấp hay  tiêu thụ sản phẩm, phát hành cho các đối tác…

Phát hành cho cán bộ công nhân viên chức của công ty.

2.2. Phát hành chứng khoán ra công chúng

Là hình thức phát hành trong đó chứng khoán được phát hành rộng rãi  ra công chúng cho một số lượng lớn các nhà đầu tưnhất định, trong đó phải  đảm bảo một tỷ lệ cho các nhà đầu tưnhỏ. Ngoài ra, tổng khối lượng phát  hành chứng khoán cũng phải đạt một tỷ lệ theo quy định.

Việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải được cơ quan quản  lý Nhà nước về chứng khoán cấp giấy phép hoặc chấp thuận. Sau khi  phát hành trên thị trường sơ cấp, chứng khoán sẽ được giao dịch tại Sở  giao dịch chứng khoán khi đã đáp ứng được các quy định về niêm yết  chứng khoán của SGDCK. Tổ chức phát hành chứng khoán ra công  chúng phải thực hiện một chế độ báo cáo, công bố thông tin công khai  và chịu sự quản lý, giám sát riêng theo quy định của pháp luật về chứng  khoán và thị trường chứng khoán.

Việc phát hành ra công chúng được phân biệt thành hai hình thức: phát  hành cổ phiếu ra công chúng và pháthành trái phiếu ra công chúng.

Trường hợp phát hành cổ phiếu ra công chúng, việc phát hành được  thực hiện theo một trong hai phương thức sau:

+ Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO):là việc phát hành trong đó  cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được bán rộng rãi cho công chúng đầu tư.  Nếu cổ phần được bán lần đầu cho công chúng nhằm tăng vốn thì đó là IPO  sơ cấp, còn khi cổ phần được bán lần đầu từ số cổ phần hiện hữu thì đó là  IPO thứ cấp.

+ Chào bán sơ cấp (phân phối sơ cấp): là đợt phát hành cổ phiếu bổ  sung của công ty cho rộng rãi các công chúng đầu tư.  Trường hợp phát hành trái phiếu ra công chúng, việc phát hành được  thực hiện bằng một phương thức duy nhất, đó là chào bán sơ cấp.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phát hành ra công chúng thực hiện theo các phương thức nào
  • Phương thức phát hành chứng khoán riêng lẻ
  • ,