Các phương thức vay nợ chủ yếu của Việt Nam

Các phương thức vay nợ chủ yếu của Việt Nam
Đánh giá bài viết

Ngoài yếu tố tiết kiệm trong nước, các quốc gia đang phát triển – có thể cho là các quốc gia thiếu vốn – cần sự “giúp đỡ” từ yếu tố “ngoại sinh”, Chính phủ cần phải huy động các nguồn lực từ bên ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nợ của Chính phủ chủ yếu xuất phát từ ba nguồn chủ yếu sau đây:

–  Nợ ODA (Nguồn vốn vay phát triển chính thức – phần cho vay ưu đãi trong khoản hỗ trợ phát triển chính thức ODA).

–  Vay thương mại qua các hợp đồng song phương và đa phương.

–  Phát hành trái phiếu quốc tế (một hình thức vay nợ nước ngoài vừa mới được Chính phủ áp dụng).