Các quá trình nhận thức của tâm lý con người

Nhận thức là một trong 3 mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người ( Nhận thức,  tình cảm, hành động ) nó là tiền đề của hai mặt kia  và đồng thời có quan hệ mật thiết với các hiện tượng tâm lý khác của con người.

Họat động nhận thức bao gồm nhiều quá trình khác nhau và thể hiện ở những mức độ phản ánh hiện thực khác nhau  và mang lại những sản phẩm khác nhau về hiện thực khách quan( hình ảnh, biểu tượng, khái niệm).

Căn cứ vào tính chất phản ánh có thể chia họat động nhận thức thành hai mức độ: Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính có quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, chi phối lẫn nhau, thống nhất trong qua trình nhận thức