Các quan điểm và yêu cầu thu hút FDI theo vùng kinh tế tại VN

1 Các quan điểm về thu hút FDI.

Trên nhiều vấn đề cụ thề liên quan tới FDI còn sự khác nhau về đảnh giá và cách xử lý dẫn đến các quan điểm:

–  Tạo lập môi trường chinh trị trong nước và quốc tề ổn định.

Ổn định chính trị là mối quan tâm hảng đầu của các nhà đầu t. Do vậy, cần quan tâm đến kết cấu hạ tầng xà hội, chia sẻ thành quả tăng trỏng cho mọi tầng lóp xã hội tạo điền kiện ổn định chính trị trong nớc – là tiền đề cho mọi sụ thành công khác, hạn chế mức độ rủi ro cho các nhà ĐTNN.

Bên cạnh đó, các quốc gia đều xúc tiến hoạt động n^oại giao, chính trị hình thảnh nôn khu vực ổn định chính trị, an ninh thông qua việc kv kết các hiệp định thân thiện, hợp tác theo xu háng thống nhất trong đa dạng. Vì vậy, nâng cao năng lực của hộ thống chính trị với hạt nhân là sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền, tàng cờng vai trò quản lý của Nhà nớc theo hớng vừa mềm dẻo, vừa cơng quyết, bảo vệ lợi ỉch của nhả đầu t cùng nh lợi ích của xã hội.

–  Quan diêm vê môi trường pháp lý

Môi trờng pháp lv đầy đủ, đòny bộ và vận hành cỏ hiệu quả sẽ tạo ra mỏi trờng kinh doanh hoàn thiện, cỏ nhiều 11 đài cho các nhà ĐTNN: Miễn ơiảm thuế, cải cách thu tục hành chính, giải quyết mềm dẻo các tranh chấp xảy ra trong hoạt động đầu t; không quốc hữu hoá. thực hiện chính sách “không hồi tâm”. sử dụng danh mục hạn chế đầu tư tạo ra.

–  Quan điểm vẻ xây dựng chiến lược kinh rề hỏng ngoại đủng đắn.

Phát triển côĩầg nghiệp hớne về xuất khẩu, định hóng cho hệ tháng các chinh sách kình tế vĩ mô: tăng cờng sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới, phát huy nội lực đế giải quyết những khó khăn cho nền kinh tể. Kiềm chế lạm phát, ttạo ngiiồn vốn đối ứng trong nớc đủ đê đáp ứng nhu cầu đầu t, tiếp nhận cônơ nghệ hợp lý tuv thuộc vào từng giai đoạn phát triển dể có thể phát huy lợi ihế so sánh khi trao dỏi quốc tế.

–  Quan điểm vê xây dựng két cẩu hụ íầỉig kinh lé- xã hội.

Chi có xây dựng một kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phù họp, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới cỏ thế thu bút vốn đầu t nói chung và hấp dẫn dòng FDI đố vảo tron2 riớCị tạo nền mỏng cho việc thục hiện nhanh chóng, có hiệu quả các dự án đầu t. Xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao, hệ thống điện, I1ỚC, bu chính viền thông đầy đủ, thuận tiện cho các vùng kinh tố trọng điểm.

–  Quan đìêm vê lựa chọn đôi lác nức ngoài và xây dựng đỏi íác trong nóc đê chủ dộng tiẻp nhận dầu L

Thực hiện nguyên tắc: Đa dạng hoá, da phơng hoá các mối quan hệ kinh té quốc tế. Da dạne hoả để tận dụng lợi thế so sảnh cùa mỗi quốc gia trong mỗi dự án cụ thể. Từ đó lựa chọn đợc chủ đầu t thực sự có nàng lực tài chính, uy tín kinh doanh, tiềm lực kv thuật- cồng nehệ hiện đại. Đa phơn2 hoá sẽ tránh đợc sự phụ thuộc vảo một luồng vốn từ một trung tâm, tránh đợc rủi ro và tạo sự cạnh tranh giữa các nhà ĐTNN, lihờ đó tăng thế thcrng Ỉợrỉg của nớc chủ nhà đối với các nhà ĐTNN. Xây dựng các đối tác trong nức có năng lực, cạnh tranh bình đăng với các doanh nghiệp cỏ vôn ĐTNN, báu vệ và năng cao quyẽn lợi của các đôi tác trong nóc.

–  Quan điểm vê chiên lược quy hoạch tong thê FDĨ.

Đây ỉà nhân té quyết định đến hiệu quả kinh tế- xã hội của đất nớc, thiếu váne chiến lợc và quy hoạch tống íhể vả cụ ihè lại các vùng kính tế sẽ gâv tác hại lâu dài, khỏ khắc phục đực hậu quả. Do vậy phải tăng cờng vai trò quản lý của nhà nức, xây dựng mục tiêu cho từng thời kỳ bố tri cơ cấu đầu t tại các vùng họp lý..

2. Các yêu cầu thu hủt FDI

+ Chủ chơng chính sách của IIhà nớc trong tòng giai đoạn. Viộc nhà nớc- khuyến khích hoặu hạn ché sự phát Lriẽn lĩnh vực san xuât nào, vùng nào… sẽ ỉả cư hội đâu l thuận lợi hay khỏ khăn dối với lĩnh vực dỏ hoặc vùrm đó.

+ Tài nguyên thiên nhiên của vùng đỏ, khá năng khai thác chế biến tài nguyên đỏ. Đâv là yêu cầu quan trọng đế vùng đó coa cơ hội ỉớn trong việc thu hót vốn đầu t (FBI)

–      Trình độ phát triển của nông, lâm, ng nghiệp. Diều kiện tự’ nhiên ảnh hởng đối với sự phat triển của các ngành. Nếu điều kiện tự nhiên cho phép phát triển nông, lâm, ng nghiệp thì sc tạo co hội lớn cho việc thu hút vốn đầu t. Cũng nh sự phát triển của bản thân nông, lâm ,ngh nghiệp phát trién thì nó sc tạo điều kiộn thuận lợi cho sụ phát triển của các ngành cung cấp sản phẩm tiêu dùng cho nông, lâm, ng nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu…)

–      Khả năng đầu l hiện đại hoá, tnở rộng các cơ sở công nghiệp hiện có tại vùng đỏ. Mối liẽn hệ sản xuất uiữ’d các ĩì^ảnh cônu; nghiệp trong vùng và nớc nyoài. Mối

liên hệ này đợc thê hiện qua. việc cung ứng vật t và tiêu thụ sản phẩm của nhau. Mối liên hệ này càng phát triển thì cơ hội thu hút vốn đầu t càng thuận lợi.