Các quan điểm về đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam

Các quan điểm về đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam
Đánh giá bài viết

– Xuất khẩu thuỷ sản tiếp tục là mũi nhọn trong phát triển kinh tế thuỷ sản, trước hết là kinh tế biển, có vai trò và vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao thu nhập và và giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân vùng biển.

–  Xuất khẩu thuỷ sản phải chuyển từ kinh tế khai thác tài nguyên và kinh tế thương mại là chủ yếu sang kinh tế khai thác lao động kỹ thuật công nghệ là chủ yếu, chuẩn bị điều kiện tiến tới kinh tế khai thác trí tuệ và khoa học những năm sau năm 2010.

– Xuất khẩu và chế biến thuỷ sản phải gắn mật thiết và trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của khai thác,  nuôi trông thuỷ sản, trên cơ sở cơ cấu kinh tế hợp lý với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, tạo tích luỹ lớn để tái sản xuất mở rộng, nhanh chóng tiến hành công nhiệp hoá và hiện đại hoá ngành thuỷ sản. Thực hiện song song  các mục tiêu : phát triển năng lực sản xuất, tái tạo và phát triển nguồn lợi, bảo vệ môi trường, tái tạo và phát triển sức lao động nghề cá.

– Xuất khẩu thuỷ sản phải đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với đổi mới công nghệ, kỹ thuật và trang thiết bị, phối hợp hài hoà với phát triển sản xuất cho nhu cầu xuất khẩu tại chỗ và tiêu dùng nội địa, mở rộng nhập khẩu bổ sung nguyên liệu cho xuất khẩu.

– Phát triển xuất khẩu và chế biến thuỷ sản  phải dựa trên thực hiện chiến lược con người, đổi mới tổ chức quản lý, chuyển hẳn từ quản lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân sang quản lý chủ yếu bằng tri thức khoa học.