Các thành phần của Hệ thống thông tin kế toán

Stair và Reynolds (2008) mô tả các thành phần của hệ thống thông tin bao gồm:

Hệ thống thông tin kế toán là hệ thống thông tin, do đó, các thành phần cơ bản của Hệ thống thông tin kế toán cũng sẽ bao gồm đầu vào, quá trình xử lý và đầu ra. Một cách đầy đủ hơn, các thành phần của Hệ thống thông tin kế toán bao gồm: