Các tiêu chuẩn lên chương trình tiếp thị của doanh nghiệp

Sau khi khách hàng nhận biết nhu cầu bản thân và tìm kiếm các nguồn thông tin khác nhau có liên quan, bước tiếp theo là họ đánh giá và lựa chọn cho mình một giải pháp phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu. Tìm hiểu khách hàng thường đặt ra những tiêu chuẩn gì khi mua sắm một sản phẩm và những ảnh hưởng của các tiêu chuẩn này đối với chương trình tiếp thị của các doanh nghiệp.

Nghiên cứu quá trình đánh giá và lựa chọn giải pháp mua sắm của NTD ( viết tắt cho người tiêu dùng ) giúp chúng ta hiểu rõ các vấn đề cơ bản như sau:

 • Bản chất của những tiêu chuẩn đánh giá.
 • Các khía cạnh về đo lường các tiêu chuẩn đánh giá của NTD.
 • Các xét đoán cá nhân của những NTD không nhất thiết phải chính xác.
 • Vai trò của các thuộc tính chỉ dẫn.
 • Phân loại các quy tắc ra quyết định mà NTD có thể áp dụng.

Những ảnh hưởng của các tiêu chuẩn đánh giá đối với chiến lược marketing.

Bài số 3 có những nội dung chính như sau:

Các tiêu chuẩn đánh giá

 • Khái niệm, bản chất của các tiêu chuẩn đánh giá.
 • Sự đo lường các tiêu chuẩn đánh giá.
 • Sự xét đoán cá nhân và các tiêu chuẩn đánh giá.
 • Các tiêu chuẩn đánh giá và chiến lược marketing
  Các quy tắc quyết định
 • Quy tắc quyết định liên kết.
 • Quy tắc quyết định tách rời.
 • Quy tắc quyết định loại trừ.
 • Quy tắc quyết định theo sự lựa chọn ưu tiên.
 • Quy tắc quyết định đền bù.
 • Những sự lựa chọn theo cảm tính.
 • Những ứng dụng marketing của các quy tắc quyết định.