Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác thuỷ lợi

Sự phát triển của thuỷ lợi ở các quốc gia trên thế giới không đồng đều mà phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố khác nhau. Nếu xem xét một cách tổng quát thì có thể thấy nó phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản sau :

– Điều kiện tự nhiên của quốc gia

– Tập quán sản xuất, cơ cấu cây trồng cũng như nhu cầu về nước

– Mức độ phát triển kinh tế xã hội và khoa học kỹ thuật