Các yêu cầu cơ bản của chào hàng cá nhân

Các yêu cầu cơ bản của chào hàng cá nhân
Đánh giá bài viết

–  Nhân viên bán hàng phải được tập huấn cẩn thận:

+ Đặc tính sản phẩm

+ Lợi ích cơ bản của sản phẩm

+ Cách sử dụng, vận hành

– Tập dợt kỹ năng chào hàng

+ Cách giao tiếp

+ Cách đặt vấn đề

+ Cách trả lời, giải quyết tình huống

– Cách trình bày món hàng (theo 8 thuộc tính của sản phẩm)