Các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực

Các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực
Đánh giá bài viết

Nguồn nhân lực có vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. Con người cung cấp dữ liệu đầu vào để hoạch định mục tiêu; phân tích bối cảnh môi trường, lựa chọn, thực hiện và kiếm tra các chiến lược của doanh nghiệp. Cho dù các quan điểm của hệ thống kế hoạch hóa tống quát có đúng đắn đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng không thể mang lại hiệu quả nếu không có những con người làm việc có hiệu quả. Phân tích về nguồn nhân lực của doanh nghiệp cần chú ý ở những nội dung:

-Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, tay nghề và tư cách đạo đức của cán bộ công nhân viên;

-Gía trị các mối quan hệ lao động so với toàn ngành và các đối thủ cạnh tranh khác;

-Các chính sách nhân sự của doanh nghiệp;

-Sử dụng có hiệu quả các biện pháp khuyến khích để động viên nhân viên hoàn thành nhiệm vụ;

-Khả năng cân đối giữa mức độ sử dụng nhân công ở mức độ tối đa và tối thiểu;

-Mức độ thuyên chuyển các bộ và bỏ việc;

-Tổ chức hệ thống thông tin giao tiếp;

-Hệ thống kiểm soát tố chức chung (hiệu quả và hệ số sử dụng);

-Bầu không khí và nề nếp tổ chức;

-Sử dụng các phương tiện kỹ thuật hệ thống hóa trong việc soạn thảo quyết định;

-Năng lực, mức độ quan tâm và trình độ của ban lãnh đạo cao nhất.

-Hệ thống kế hoạch hóa chiến lược.