Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của quyền lựa chọn

 

– Giá thị trường của chứng khoán cơ sở: Đối với một quyền chọn mua  giá thị trường của chứng khoán cơ sở và giá của quyền chọn mua tăng  (giảm) cùng chiều. Đối với một quyền chọn bán thì ngược lại, đó là mối  quan hệ tăng giảm ngược chiều.

– Giá thực hiện:Loại bỏ tác động của các yếu tố khác, mức giá thực  hiện quyền càng cao thì giá của một quyền chọn mua càng thấp. Đối với một  quyền chọn bán thì ngược lại: mức giá thực hiện càng cao thì giá của quyền  chọn bán càng cao.

-Thời gian cho đến khi đáo hạn:Đối với các quyền lựa chọn Mỹ (cả  quyền chọn mua và chọn bán), thời gian đáo hạn càng dài thì giá của quyền  càng cao, vì giá của chứng khoán cơ sở có khả năng biến động để cho quyền  chọn trở thành có lãi và đem lại lợi nhuận cho người sở hữu. Đối với các  quyền chọn Châu Âu, ảnh hưởng của thời gian cho đến khi đáo hạn phụ  thuộc vào việc quyền chọn là quyền chọn mua hay chọn bán.

– Lãi suất ngắn hạn phi rủi ro trong suốt thời hạn tồn tại của quyền.Cố  định tất cả các yếu tố khác, giá của một quyền chọn mua của một trái phiếu  sẽ tăng khi lãi suất ngắn hạn phi rủi ro tăng. Đối với một quyền chọn bán  của trái phiếu thì ngược lại: một sự gia tăng mức lãi suất ngắn hạn phi rủi ro  sẽ làm giảm giá của một quyền chọn bán.

-Lãi suất Coupon:Đối với các quyền chọn trái phiếu, các quyền chọn  mua của các trái phiếu coupon sẽ bị định giá thấp hơn so với các quyền chọn  mua của các trái phiếu không có coupon. Ngược lại, các coupon có xu hướng  làm tăng giá của các quyền chọn bán

Mức dao động dự đoán của các mức lãi suất trong suốt thời hạn của  quyền:quan hệ giữa mức dao động dự đoán của mức lãi suất trong suốt thời  gian của quyền và giá của quyền là mối quan hệ tỷ lệ thuận bởi vì mức dao  động dự đoán càng cao, xác suất giá của chứng khoán cơ sở sẽ dịch chuyển  theo hướng có lợi cho người mua chứng khoán sẽ càng cao.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • lai suat phi rui ro tang giá quyền chọn mua sẽ
  • nhân tố nào nghịch đảo với giá trị quyền chọn mua
  • ,