Các yếu tố chi phối sự hình thành nhân cách

a) Giáo dục và nhân cách:

Giáo dục là quá trìnhtác động có mục đích có kế hoạch ảnh hưởng tự giác chủ động đến con người đưa đến sự hình thành và phát  triển tâm lý ý thức nhân cách.

Giáo dục giữ vai trò chủ đạo đối với sự hình thành và phát triển nhân cách.

– Giáo dục vạch ra phương hướng cho sự hình thành và phát triển nhân cách, vì giáo dục là quá trình tác động có mục tiêu xác định, hình thành mẫu   người cụ thể cho xã hội .

– Thông qua giáo dục thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau lĩnh h ội, tiếp thu nến văn hoá xã hội- lịch sử để tạo nên nhân cách cho mình thông qua nội dung giáo dục.

– Giáo dục đưa con nguời, đưa thế hệ trẻ vào vùng phát  triển gần, vươn tới những cái mà thế nhệ trẻ sẽ có, tạo cho thế hện trẻ một sự phat triển nhanh mạnh, hướng về tương lai.

– Giáo dục có thể phát huy tối đa các mặt mạnh các yếu tố khác chi phói sự hình thành nhân cách.

– Giáo dục có thể uốn năn sai lệch về một mặt nào đó so với chuẩn mực và làm cho nó phát  triển theo hướng mong muốn của xã hội

Giáo dục giữ vai trò chủ đạo nhưng giáo duc không phải là vạn năng.

b) Hoạt động của  cá nhân

      Hoạt động là nhân tố tồn tại của con người, là nhân tố quyết định trực tiếp sự hình thành và phát triển nhân cách

– Thông qua hoạt động mà nhân cách được bộc lộ và hình thành. Con người lĩnh hội  kinh nghiệm xã hội lịch sử bằng hoạt động của bản thân để hình thành nhân cách. Mặt khác cũng thông qua hoạt động con người xuất tâm “lực lượng bản chất” vào xã hội, tạo nên đại diện nhân cách của mình ở người khác trong xã hội.

– Sự hình thành nhân cách của con người phụ thuộc vào hoạt động chủ đạo ở mỗi thời kỳ nhất định. Muốn hình thành và phát triển nhân cách con người phải tham gia nhiều hoạt động khác nhau trong đó đặc biết chú ý vai trò của hoạt động chủ đạo. Vì thế phải lựa chọn tổ chức và hướng dẫn hoạt động đảm bảo tính giáo dục và tính hiệu quả  đối với việc hình thành và phát triển nhân cách.

c) Giao tiếp với nhân cách.

Giao tiếp là điều kiện tồn tại của cá nhân và xã hội loài người, nhu cầu giao tiếp là một trong những nhu cầu cơ bản xuất hiện sớm nhất ở con người .

-Nhờ giaotiếp con người gia nhập vào các quan hệ xã hội, lĩnh hội nền văn hoá xã hội chuẩn mực xã hội, làm thành bản chất con nguời, đồng thời thông qua giao  tiếp con người  đóng góp tài lực của mình vào kho tàng nhân loại và của xã hội.

-Trong giao tiếp con người không chỉ nhận thức người khác, nhận thức các quan hệ xã hội mà còn nhận thức được chính bản thân mình, tự đối chiếu so sánh mình với người khác, với chuẩn mực xã hội, tự đánh gía bản thân mình như là một nhân cách để hình thành một thái độ cảm xúc nhất định đối với bản thân, hay nói khác đi qua giao tiếp .con người hình thành năng lực ý thức.

Tóm lại giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ giữa người và người, một nhân tố cơ bản của việc hình thành và phạt triển tâm lý ý thức, nhân cách. Song hoạt động và giao tiếp của con người chỉ có thể diễn ra trong công đồng, trong nhóm và tập thể.

d) Tập thể và nhân cách .

Nhóm và tập thể có vai trò to lớn trong sự hình thành và phát triển nhân cách Trong nhóm và tập thển diễn ra các hình thức hoạt động đa dạng phong phú ( vui chơi, học tập, lao động và hoạt động xã hội ) và các mối quan hệ giao tiếp giữa cá nhân và cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm. ảnh hưởng của xã hội, các mối quan hệ xã hội thông qua nhóm và tác động đến từng người. Ngược lại mỗi cá nhân lại tác động đến cộng đồng, tới xã hội, tới cá nhân khác cũng thông qua các tổ chức nhóm và tập thể mà nó là thành viên .Tác động của tập thể đến cá nhân thông qua hoạt động cùng nhau, qua dư luận tập thể, truyền thống tập thể, bầu không khí tâm lý tập thể. Vì thế trong giáo dục thường vận dụng nguyên tắc giáo dục bằng tập thể và trong tập thể.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách
  • ,