Các yếu tố quyết định cơ cấu tổ chức công ty quốc tế

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng cơ cấu tố chức của công ty. Mỗi yếu tố có thể chi phối ở những mức độ khác nhau đối với từng công ty. Tuy nhiên, có thể qui tụ vào 8 yếu tố cơ bản sau:

Số lượng các thị trường hoạt động của công ty ở nước ngoài. Con số này rất khác nhau đối với mỗi công ty, có thể dưới mười nước ngoài, nhưng cũng có thể tới hàng trăm nước trên phạm vi toàn cầu.

Mức độ phức tạp của các thị trường nước ngoài. Ví dụ, ở các nước phát triển, cơ cấu thị trường đa dạng, khả năng thanh toán rất cao nhưng nhu cầu cũng rất “khó tính”, cạnh tranh thường diễn ra khốc liệt.

Quy mô kinh doanh của bản thân công ty (được thể hiện qua doanh số, phạm vi thị trường hoạt động, danh mục sản phẩm…)

Mục tiêu của công ty (như các mục tiêu doanh số, thị phần, lợi nhuận) thường rất khác nhau ở mỗi công ty quốc tế.

Kinh nghiệm của công ty trong hoạt động kinh doanh quốc tế (được thể hiện qua thực tiễn thâm nhập thị trường nước ngoài theo vùng hay thị trường toàn cầu).

Tính chất và đặc điểm của sản phẩm (sản phẩm tiêu dùng hay sản phẩm công nghiệp, gồm máy móc thiết bị thuộc tư liệu sản xuất, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao hay thấp, danh mục sản phẩm/ tuyến sản phẩm rộng hay hẹp…)

Mức độ khác biệt của các tuyến sản phẩm (sự khác biệt ít, hay nhiều, hay khác biệt hoàn toàn).

Tính chất, nhiệm vụ của Marketing (như phát triển công nghệ, sản xuất và đổi mới sản phẩm, phân phối tiêu thụ, quảng cáo quốc tế…)

Nhìn chung, 8 yếu tố trên thường chi phối sâu sắc và có ý nghĩa quyết định đối với cơ cấu tổ chức cũng như mô hình quản lý của công ty kinh doanh quốc tế.