Cách đo lường và áp dụng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Quá trình đo lường các chỉ số trong bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX tại một số doanh nghiệp có một số khó khăn sau:

  • Không phải tất cả các chỉ số trong bộ chỉ số đều sẵn có trong các doanh nghiệp và thể đo lường được ngay được.
  • Một số chỉ số có thể đo lường được tuy nhiên dữ liệu không sẵn có và doanh nghiệp cũng không thực hiện đo lường, thống kê và lưu trữ. Để thu được kết quả các chỉ số cần phải thu thập và tính toán xử lý để có được kết quả cụ thể.
  • Một số chỉ số chưa thể đo lường trực tiếp do không có máy móc thiết bị hoặc chi phí cho thiết bị đó cao (chẳng hạn như thiết bị đo lường phát thải CO2) màchỉ tính toán lượng đầu vào sử dụng để có kết quả đầu ra. Do đó, kết quả chỉ là tương đối.
  • Các doanh nghiệp không có đơn vị phụ trách kết quả đo lường các chỉ số.
  • Mỗi loại chỉ số do một phân xưởng/phòng ban lưu trữ. Không có đơn vị chung phụ trách.

Để áp dụng bộ tiêu chí đánh giá TTX thành công và đạt kết quả cao cần đảm bảo một số điều kiện sau:

  • Thứ nhất, các cơ quan quản lý như Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Vật liệu xây dựng (BXD); các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp thực hiện để ra quyết định áp dụng đo lường bộ tiêu chí đánh giá TTX đối với các doanh nghiệp SXXM, văn bản hướng dẫn thực hiện.
  • Thứ hai, xem xét khối doanh nghiệp xi măng nào sẽ thực hiện triển khai áp dụng trước để áp dụng thí điểm hướng dẫn các đơn vị khác thực hiện quá trình đo lường và báo cáo hiện trạng TTX của doanh nghiệp.
  • Thứ ba, tiếp tục mở rộng đo lường đối với một số doanh nghiệp thuộc các khối còn lại để có bức tranh tổng thể thực tế về khả năng đo lường chỉ số, tính sẵn có bộ tiêu chí để có lộ trình và cơ chế phù hợp.
  • Thứ tư, xác định lộ trình áp dụng bộ tiêu chí dựa trên việc phân nhóm bộ tiêu chí theo thời gian và theo đặc điểm của khối doanh nghiệp. Chẳng hạn, có thể áp dụng trước đối với khối VICEM và liên doanh; áp dụng đối với khối tư nhân sau. Cũng lưu ý rằng, cần có lộ trình về thời gian để các doanh nghiệp có thể chuẩn bị tốt cho công tác báo cáo hiện trạng TTX, tránh việc áp bộ tiêu chí quá sớm đối với các doanh nghiệp dẫn tới báo cáo không đầy đủ và chính xác.
  • Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu triển khai mở rộng để xác định chuẩn so sánh bộ tiêu chí đánh giá TTX để có định mức cụ thể về bộ tiêu chí đánh giá TTX cho các doanh nghiệp xi măng Việt