Cách Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

-Phần lập dự phòng là chênh lệch giữa: Giá gốc – Giá trị thuần.

Trong đó: Giá trị thuần = Giá bán chưa thuế – Chi phí bán hàng ước tính

-Khi nào lập dự phòng: Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm mục đích bù đắp thiệt hại, nó được lập tại năm hiện hành dự phòng cho năm tiếp theo ( dự phòng giảm giá HTK đưa zô chi phí làm cho thu nhập giảm xuống, phần thu nhập giảm xuống này dùng để bù đắp thiệt hại cho năm tiếp theo)

+Nếu giá gốc < giá trị thuần à lập dự phòng phần chênh lệch. Tuy nhiên cần kết hợp với những yếu tố sau.

  1.  B là nguyên liệu, vật liệu dùng để sản xuất SP A. Nếu NVL B giảm giá nhưng SP A vẫn tăng giá ào ào trên thị trường thì không cần lập dự phòng
  2. Ngược lại, nếu NVL B giảm giá và SP A cũng giảm giá trên thị trường thì phải lập dự phòng

VD: Nguyên liệu B dùng cho sx sản phẩm A tồn kho có giá gốc 1.000.000, giá trị thuần có thể thực hiện được là 95.000.

Sản phẩm A tồn kho theo giá gốc (giá thành) là 200.000, giá bán ước tính của sp A là 220.000, chi phí bán hàng ước tính là 5.000

Giải: Không nên nhào vô làm liên ở câu đầu, vì nguyên liệu B dùng sx sp A. Xem xét spA như thế nào rồi mới làm.

-Giá gốc A = 200.000 < Giá trị thuần = 220.000 -5.000 à không lập dự phòng cho A (nghĩa là SpA không bị giảm giá)

-Câu nguyên liệu B. Ta thấy mặc dù B giảm giá, nhưng A không giảm giá à không lập dự phòng cho B

Cuối năm/ niên độ kế toán, xác định khoản dự phòng phải lập cho niên độ kế toán tiếp theo:

+Nếu DP phải lập > DP đã lập năm trước à Lập bổ sung, tăng chi phi

Nợ 632

Có 159 (TK dự phòng giảm giá HTK)

+Nếu DP phải lập < DP đã lập năm trước à Hoàn nhập dự phòng, giảm chi phi

Nợ 159 (TK dự phòng giảm giá HTK)

Có 632


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • cách lập dự phòng hàng tồn kho
  • lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  • muc dich cua lap du phong giam gia hang ton kho
  • ,