Cách nhận diện chi phí

Nhận diện chi phí là cách thức doanh nghiệp theo dõi, quản lý chi phí phát sinh theo những tiêu thức nhất định nhằm đạt được việc kiểm soát chi phí chặt chẽ. Toàn bộ chi phí phát sinh của doanh nghiệp phải được nhận diện một cách phù hợp nhất. Mặc dù với với những mục tiêu, khía cạnh chi phí khác nhau nhưng toàn bộ chi phí trong doanh nghiệp đều có mối quan hệ hữu cơ và nhìn nhận trong tổng thể các loại chi phí phát sinh trong kỳ, sơ đồ 1.5.

* Đối với CPNCTT: Nếu doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm là biến phí; nếu trả lương theo thời gian là định phí và các khoản trích theo lương cũng là định phí.