Cách tiếp cận mục tiêu chiến lược marketing quốc tế

 

Có ba cách tiếp cận mục tiêu chiến lược:

(1). Mục tiêu tổng thể và mục tiêu bộ phận. Điển hình của nhóm tác giả theo cách tiếp cận này là Denis Lindon và G. Mansillon. Mục tiêu tổng thể được hiểu là mục tiêu chiến lược tổng thể của doanh nghiệp bao trùm các chiến lược thành phần của Marketing-Mix. Trong mỗi mục tiêu tổng thể về doanh số hay về lợi nhuận, lại có các mục tiêu bộ phận tương ứng như doanh số theo từng sản phẩm cụ thể hoặc theo từng thị trường hoạt động cụ thể. Như vậy các mục tiêu bộ phận này (theo sản phẩm hay thị trường) cũng rất khác nhau về tỷ trọng vì trên thực tế, sản phẩm này có thể là át chủ bài nhưng sản phẩm kia chỉ là hỗ trợ, thị trường xuất khẩu này đóng vai trò chủ đạo song thị trường kia chỉ là thứ yếu. . .

(2). Mục tiêu chiến lược và mục tiêu chiến thuật . Theo cách tiếp cận này, mục tiêu chiến lược là những mục tiêu dài hạn thông thường từ 5 năm trở lên. Ngược lại,mục tiêu chiến thuật là mục tiêu ngắn hạn như trong 1 năm hay trong 1 quý. Có tác giả dùng thuật ngữ “Objectives”cho cả mục tiêu chiến lược và mục tiêu chiến thuật có tác giả dùng thuật ngữ Goals cho mục tiêu chiến lược và Objectives cho mục tiêu chiến thuật .

(3). Mục tiêu tài chính và mục tiêu chiến lược. Trên góc độ quản lý chiến lược, giáo sư Thompson và Strickland [8] lại rất quan tâm tới cặp phạm trù mục tiêu này (bảng 2).

Theo Thompson và Strickland, các mục tiêu trên đều là yêu cầu cần thiết vì chúng thực sự quan trọng để đảm bảo thành công trong hoạt động kinh doanh. Do vậy, mỗi loại mục tiêu như “tài chính” hay “chiến lược” lại bao gồm các những mục tiêu cụ thể. Nếu các mục tiêu tài chính nói rõ sự thành công của doanh nghiệp thì các mục tiêu chiến lược là nền tảng cho việc thưc hiên các mục trên tài chính.