Cách tính giá tài sản ngắn hạn

Trước hết, cần lưu ý ngay rằng, ở đây không đề cập đến tính giá tiền, mặc dù tiền có giá trị thời gian của nó, nhưng theo quan điểm của kế toán, chúng ta coi như đơn vị tiền tệ quốc gia (đồng ngân hàng Việt Nam) là có giá trị ổn định. Như định nghĩa nêu trên, tính giá chính là việc biểu hiện bằng tiền giá trị của các loại tài sản. Tiền chính là thước đo giá trị của tất cả các loại tài sản khác. Do vậy, chỉ tiến hành tính giá tiền khi nó là ngoại tệ. Bởi vì trong trường hợp này nó được coi là một loại hàng hoá đặc biệt mà đơn vị có thực hiện các giao dịch mua vào (thu vào) và bán ra (chi ra). Tỷ giá ngoại hối luôn luôn biến động, cho nên việc tính giá ngoại tệ là cần thiết.

Đối với các khoản phải thu ngắn hạn chúng ta cũng không tiến hành tính giá, bởi vì nó cũng là những khoản sẽ thu về bằng tiền. Tuy nhiên, trong trường hợp có các khoản phải thu khó đòi, theo nguyên tắc thận trọng, kế toán cần phải lập dự phòng để không phản ánh cao hơn giá trị thực tế có thể thực hiện của tài sản.

Đối với hàng tồn kho chúng ta sẽ tìm hiểu về tính giá hàng tồn kho khi nhập vào và khi xuất ra. Tuy nhiên hàng tồn kho có thể được nhập vào trong nhiều tình huống. Trong phạm vi môn học này chúng ta chỉ nghiên cứu hai tình huống quan trọng bao gồm tính giá hàng tồn kho nhập do mua vào và nhập do tự sản xuất. Tương tự như vậy, đối với tính giá xuất hàng tồn kho chúng ta chỉ nghiên cứu hai tình huống là xuất dùng cho sản xuất và xuất bán.

Đối với các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, chúng ta cũng không nghiên cứu cách tính giá vì nó là những khoản tương đương tiền. Nhưng chúng ta cần tính giá trong trường hợp có những bằng chứng chắc chắn rằng thị giá của chứng khoán mà doanh nghiệp đang nắm giữ thực tế đã giảm thấp hơn so với giá gốc. Điều này là do nguyên tắc thận trọng đòi hỏi.

Đối với các tài sản ngắn hạn khác, do tính chất và đặc điểm của loại tài sản này không được xác định, cho nên chúng ta không nghiên cứu cụ thể cách tính giá của nó.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • cách tính tài sản ngắn hạn
  • cach tinh tai sanngan han
  • ,