Cách tính giá TSCĐ mua vào

Cách tính giá TSCĐ mua vào
Đánh giá bài viết

Theo Chuẩn mực 03 – TSCĐ hữu hình, nguyên giá TSCĐ được xác định bằng toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng được.

            Khi mua TSCĐ vào, nguyên giá của TSCĐ được tính theo công thức sau:

            Nguyên giá TCSĐ = Giá mua thực tế + Chi phí trước khi sử dụng mua vào

            Nguyên giá TSCĐ xây dựng:

            Nguyên giá TSCĐ = Giá thành thực tế (hoặc giá trị quyết toán công trình) xây dựng + Chi phí trước khi sử dụng (nếu có)

            Nguyên giá TSCĐ được cấp:

            Nguyên giá TSCĐ = Giá ghi sổ của đơn vị cấp + Chi phí trước khi sử dụng  được cấp

 

            Nguyên giá TSCĐ nhận góp vốn liên doanh:

            Nguyên giá TSCĐ góp vốn = Giá do Hội đồng định giá quyết định + Chi phí trước khi sử dụng (nếu có)

            Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi:

            Nguyên giá TSCĐ trao đổi = Giá trị hợp lý của TCSĐ nhận về +/- khoản tiền trả thêm/nhận thêm

 

            Nguyên giá TSCĐ vô hình:

            Nguyên giá TSCĐ vô hình = Chi phí chi ra để mua các TSCĐ vô hình

 

Đối với TSCĐ, do đặc điểm của TSCĐ là nó chuyển dần giá trị vào giá trị của sản phẩm, dịch vụ hoàn thành và hao mòn cả về mặt hữu hình và vô hình, nên kế toán cần phải theo dõi TSCĐ theo ba chỉ tiêu bao gồm nguyên giá TSCĐ, khấu hao TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ. Nguyên giá TSCĐ là giá trị ghi sổ ban đầu khi đơn vị nhận tài sản. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ sẽ bị hao mòn, bị giảm giá. Tuy nhiên để tính toán một cách chính xác mức độ giảm giá của TSCĐ là một việc rất khó khăn và tốn kém, do vậy trên thực tế người ta sử dụng một phương pháp đơn giản để có thể tính toán và phân bổ giá trị của TSCĐ vào giá trị sản phẩm hoàn thành nhằm xác định mức thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ theo từng kỳ. Đó chính là phương pháp tính khấu hao.