Cách tính Mức sinh lời trong một khoảng thời gian

 

Giả sử trong năm thứ nhất mức sinh lời khi đầu tư vào một chứng  khoán là R1, năm thứ 2 là R2… và giả định toàn bộ phần thu nhập từ cổ phần  lại được tái đầu tư và cũng thu được mức sinh lời tương đương với mức sinh  lời của khoản vốn gốc thì trong khoảng thời gian t năm, tổng mức sinh lời sẽ  là: