Cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Kết quả nghiên cứu phân tích định lượng đã chỉ ra rằng các yếu tố nguồn lực đóng vai trò quan trọng trong việc truyền dẫn tác động tích cực của đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Do đó, việc cải thiện chất lượng và hiệu quả sử dụng các yếu tố nguồn lực sẽ đảm bảo khả năng truyền dẫn tối ưu tác động tích cực của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Các biện pháp cụ thể là:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, thúc đẩy tăng năng suất, đưa năng suất nhân tố tổng hợp trở thành nguồn lực có vai trò lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Để thực hiện điều này cần đầu tư có hiệu quả vào giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ lao động và cán bộ khoa học – kỹ thuật để cải thiện năng suất và huy động có hiệu quả nguồn lực từ lao động vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức vào phát triển và tăng cường năng lực con người thông qua các hoạt động đào tạo trong và ngoài nước, chuyển giao công nghệ, cung cấp tri thức, chia sẻ kinh nghiệm tiên tiến hiện đại về quản lý kinh tế và xã hội.

Cùng với nguồn lực lao động, việc khai thác các nguồn lực từ dân cư vào tăng trưởng kinh tế cũng cần được quan tâm, chú trọng. Nguồn vốn tư nhân có vai trò quyết định đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển trên thế giới và ngày càng có vai trò quan trọng hơn đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam. Vì vậy, cần tăng cường thu hút nguồn vốn tư nhân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian tới, khu vực kinh tế tư nhân cần được tiếp cận bình đẳng với khu vực công trong việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trên cơ sở chia sẻ trách nhiệm, lợi ích và rủi ro cùng với Chính phủ trong sử dụng nguồn vốn này. Để thực hiện được cần xây dựng cơ chế để khu vực tư nhân tiếp cận được nguồn vốn vay và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các khâu từ thu hút, vận động đến triển khai thực hiện và giám sát, đánh giá các chương trình, dự án ODA.

Bên cạnh đó, khơi thông các nguồn vốn thông qua việc tái cấu trúc thị trường tài chính, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, lành mạnh hóa thị trường tín dụng và nâng cao vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn vốn dài hạn, tăng cường thu hút nguồn vốn FDI, phát triển thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong thời kỳ hậu WTO, thông qua mối quan hệ hợp tác phát triển với các nhà tài trợ ODA để hỗ trợ các cơ quan hữu quan Việt Nam triển khai thực hiện các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trong bối cảnh là nước thành viên của WTO.