Kế Toán Archive

Triển vọng kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước tác động đến hệ thống tài chính ngân hàng

Thưc trạng cơ chế truyền dẫn lãi suất trong việc đạt được mục tiêu cuối cùng tại Việt Nam

Thưc trạng cơ chế liên thông lãi suất tại Việt Nam

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Đánh giá cơ chế điều hành lãi suất của NHNN

Thực trạng lãi suất của TCTD đối với khách hàng:

Về lãi suất trên thị trường liên ngân hàng

Vấn đề lãi suất điều hành của NHNN

Căn cứ pháp lý cho việc lựa chọn mục tiêu lãi suất trong điều hành CSTT tại Việt Nam

Những hạn chế và nguyên nhân trong đánh giá kết quả điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Việt Nam thời gian qua

Những thành công đánh giá kết quả điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Việt Nam thời gian qua

Một số công cụ chính sách tiền tệ khác

Sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở (Open market operations-OMOs)

Cách sử dụng công cụ tái cấp vốn (Refinancing operations)

Cách sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong chính sách tiền tệ

Thực trạng công tác điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước trong hệ thống mục tiêu

Bối cảnh kinh tế vĩ mô điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước

Một số lưu ý trong quá trình chuyển sang mục tiêu lãi suất

Bài học về sử dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống trong bối cảnh khủng hoảng

Cách thiết lập hành lang lãi suất