Kiểm Toán Archive

Chuẩn Mực Số 910 – Công Tác Soát Xét Bctc

Chuẩn mực kiểm toán số 240

Chuẩn mực kiểm toán số 700

Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành Chi phí

Chuẩn mực kiểm toán số 705

Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành nguồn vốn kinh doanh

Chuẩn mực kiểm toán số 265

Quyền, nghĩa vụ của DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam

Các hành vi nghiêm cấm đối với kiểm toán viên hành nghề

Quyền và nghĩa vụ đối với kiểm toán viên hành nghề

Quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập

Kiểm toán bắt buộc là gì?

Các trường hợp DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hình thức tổ chức của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh ở nước ngoài tại Việt Nam

Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành Thuế GTGT được khấu trừ

Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành hàng tồn kho

Tóm tắt quy trình kiểm toán