Pháp Luật Archive

Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm CNTT

Biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển CNTT

Quy định chung về ứng dụng CNTT

Những quy định chung ngành CNTT

Quyết định 2841 năm 2009 ” Đính chính phụ lục 2 thông tư 203 năm 2009 của BTC”

Thông Tư 203 năm 2009 “Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định”

Thông Tư 201 năm 2009 hướng dẫn “Xử lý chênh lệch tỉ giá trong doanh nghiệp”

Những điểm tương đồng và khác biệt giữa nền kinh tế thị trường TBCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Thông tư 244 năm 2009 ” Hướng dẫn sửa đổi bổ sung quyết định 15-2006 BTC “

Thông tư 228 năm 2009 ” Hướng dẫn chế độ chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng “

Sự cần thiết khi ban hành luật thuế GTGT.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong giải quyết tranh chấp KDTM ở VN

Thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp ở Việt Nam trong thời gian qua

Các hình thức giải quyết tranh chấp KDTM

Một số giải pháp nâng cao thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nhằm thu hút đầu tư FDI

Vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ

Tác động của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các nước đang phát triển

Vì sao phải bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Quá trình phát triển của quyền sở hữu trí tuệ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế TNĐB ở VN