Pháp Luật Archive

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại các quốc gia đang phát triển

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp về trình độ quản lý và đội ngũ các nhà đầu tư trong thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Bài học cho Việt Nam về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Kinh nghiệm của Thái Lan về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Chính sách hỗ trợ của nhà nươc cho phát triển sản xuất hàng nông sản xuất khẩu

Phân tích hành vi quyết định lựa chọn địa điểm đầu của nhà đầu tư

Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm CNTT

Biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển CNTT

Quy định chung về ứng dụng CNTT

Những quy định chung ngành CNTT

Quyết định 2841 năm 2009 ” Đính chính phụ lục 2 thông tư 203 năm 2009 của BTC”

Thông Tư 203 năm 2009 “Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định”

Thông Tư 201 năm 2009 hướng dẫn “Xử lý chênh lệch tỉ giá trong doanh nghiệp”

Những điểm tương đồng và khác biệt giữa nền kinh tế thị trường TBCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Thông tư 244 năm 2009 ” Hướng dẫn sửa đổi bổ sung quyết định 15-2006 BTC “

Thông tư 228 năm 2009 ” Hướng dẫn chế độ chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng “

Sự cần thiết khi ban hành luật thuế GTGT.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong giải quyết tranh chấp KDTM ở VN