Quản Trị KD Archive

Củng cố và hoàn thiện hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ

Đề xuất cơ chế điều hành khi cần ứng phó với điều kiện kinh tế bất ổn định hoặc xảyra khủng hoảng

Lãi suất của TCTD đối với khách hàng

Lãi suất điều hành trong ngân hàng nhà nước

Đề xuất xây dựng hành lang lãi suất

Đề xuất thiết lập và lựa chọn lãi suất mục tiêu (lãi suất chính sách)

Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước đến năm 2025, định hướng đến 2030.

* Quan điểm đổi mới, phát triển và mục tiêu của ngành Ngân hàng

Cơ sở xây dựng cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

6 “tuyệt chiêu” để tạo nên những nội dung tuyệt vời

Ngày nay quảng cáo liệu có còn thực sự hiệu quả?

Định nghĩa đa chiều về hành vi khách hàng theo thực tiễn

Kiến thức nền tảng khi học sâu về hành vi khách hàng

Tiêu chuẩn đánh giá trong thuyết hành vi khách hàng là gì?

Các quy tắc quyết định (decision rules) ở góc nhìn khách hàng trong thuyết hành vi

Phán đoán của cá nhân và các tiêu chuẩn đánh giá trong hành vi khách hàng

Đo lường các tiêu chuẩn đánh giá hành vi khách hàng như thế nào?

Các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm của khách hàng khi mua sắm

Các tiêu chuẩn lên chương trình tiếp thị của doanh nghiệp

Nhận biết nhu cầu hành vi là gì ?