Chênh lệch tạm thời được khấu trừ và chênh lệch chịu thuế

Chênh lệch tạm thời được khấu trừ và chênh lệch chịu thuế
Đánh giá bài viết

*Chênh lệch tạm thời được khấu trừ (+)à (hình thành nên Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TK 243): điều chỉnh sẽ làm tăng thu nhập chịu thuế

Doanh thu theo thuế >  DT kế toán

Chi phí theo thuế < kế toán

Hiểu đơn giản “được khấu trừ” nghĩa là mình nộp hơn số thuế thực tế năm đó phải nộp… thì phần chênh lệch đó sang các năm sau đó sẽ được khấu trừ. Mà muốn làm số thuế phải nộp năm nay > thực tế thì phải:  làm Tăng DT theo thuế, làm giảm chi phí theo thuế à mục đích làm tăng thu nhập chịu thuế

Khi phát sinh:

Nợ  243

Có 8212

Khi hoàn nhập:

Nợ  8212

Có 243

*Chênh lệch chịu thuế (-) à(hình thành nên thuế TN hoãn lại phải trả 347) : Điều chỉnh sẽ làm giảm thu nhập chịu thuể

Cái này thì ngược lại cái trên.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chênh lệch tạm thời được khau tru la gi
  • Chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh tăng
  • ,