Chỉ tiêu phản ánh tình hình quản trị nợ phải thu và quản trị vốn hàng tồn kho

– Hệ số nợ phải thu khách hàng

Phán ánh tình trạng bán chịu của doanh nghiệp ở mức độ nào? Trong  doanh thu bán hàng thì doanh thu bán chịu chiếm bao nhiêu và xác định theo công thức sau:

Hệ số này càng cao phản ánh tình trạng bán chịu quá mức, dễ xảy ra rủi ro trong thu hồi nợ, vốn bị ứ đọng trong khâu thanh toán, luân chuyển chậm. Điều đó, thể DN chưa có chính sách hợp lý trong bán hàng hoặc chưa có những giải pháp phù hợp trong thu hồi tiền nợ bán hàng.

Số vòng quay các khoản phải thu

Vòng quay các khoản phải thu được tính theo công thức sau:

Trong đó: Nợ phải thu ngắn hạn bình quân trong kỳ tính như sau:

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả công tác thu hồi nợ của DN. Nói cách khác, chỉ tiêu này phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu thành tiền mặt. Chỉ tiêu này càng cao, thể hiện khả năng thu hồi các khoản nợ càng nhanh, vốn của DN ít bị chiếm dụng. Điều này giúp DN tiết kiệm được một số vốn nhất định, góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ. Nếu số vòng quay các khoản phải thu thấp chứng tỏ tốc độ thu hồi vốn của DN chậm, vốn thường xuyên bị chiếm dụng. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào chính sách bán chịu và mức cố gắng áp dụng các giải pháp tích cực thu hồi nợ của DN. Chính sách bán chịu hợp lý, chế độ chiết khấu phù hợp và DN có biện pháp thu hồi nợ tốt sẽ hạn chế được sự chiếm dụng của khách hàng, dẫn đến vòng quay các khoản phải thu nhanh hơn, sử dụng vốn có hiệu quả hơn.

– Kỳ thu tiền trung bình

Kỳ thu tiền trung bình được tính theo công thức sau:

Trong đó: Số ngày trong kỳ tùy thuộc vào chu kỳ kinh doanh của mỗi DN. Có thể là 30 ngày, 90 ngày, 360 ngày.

Chỉ tiêu này phản ánh độ dài thời gian thu tiền bán hàng của DN kể từ lúc xuất hàng bán cho đến khi thu được tiền bán hàng. Kỳ thu tiền trung bình của DN phụ thuộc vào chính sách bán chịu và chính sách thu hồi nợ. Do vậy, khi xem xét kỳ thu tiền trung bình cần xem xét trong mối quan hệ với sự tăng trưởng doanh thu. Kỳ thu tiền trung bình tỷ kệ nghịch với số vòng quay các khoản phải thu. Khi kỳ thu tiền trung bình quá dài dẫn đến tình trạng nợ khó đòi, vốn bị chiếm dụng lâu có thể dẫn đến bị mất vốn trong kinh doanh.