Chiến lược kênh marketing địa phương

Về nguyên lý, để vươn tới các khách hàng – nhà đầu tư mục tiêu, nhà quản trị marketing địa phương thường sử dụng ba loại kênh: kênh truyền thông, kênh phân phối và kênh thương mại. Chiến lược marketing địa phương vì vậy bao hàm các nội dung không chỉ liên quan tới truyền thông, quản lý chính sách thu hút đầu tư, kênh thực hiện quy trình và thủ tục đầu tư, kênh thông tin ngược từ nhà đầu tư đến các cơ quan chính quyền địa phương mà còn bao hàm các quyết định tổ chức chuối cung ứng thượng nguồn đến các KCN địa phương, kênh phân phối từ các doanh nghiệp trong KCN đến thị trường tiêu thụ, mạng logistics của địa phương và chất lượng tổ chức thực hiện các quá trình marketing cốt lõi.

Những nội dung chiến lược kênh marketing đầu tư địa phương trên cho thấy chiến lược này nếu có vị thế quan trọng trong cấu trúc chiến lược marketing địa phương tổng thể. Nếu địa phương tổ chức và quản lý tốt 3 loại hình kênh đã thấy công việc ĐT-KD, kênh phân phối kết nối NĐT với các cơ quan quản lý đầu tư địa phương và kênh thực hiện các dự án đầu tư của NĐT và thực hiện tốt các quá trình marketing địa phương cốt lõi sẽ mang lại việc hiện thực hóa và hiệu quẩ thu hút đầu tư cao. Từ đó cho phép dẫn đến giả thuyết nghiên cứu sau (H3): Chất lượng cấu trúc chiến lược marketing càng cao, hiệu suất chiến lược marketing tổng thể càng lớn và ngược lại.