Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư thông qua đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dịch vụ

Giải pháp có tính đột phá trong hoàn thiện chiến lược xúc tiến đầu tư hỗn hợp

Một là, chuyển từ phương pháp “bán” bị động – chờ khách bán hàng sang làm chiến lược xúc tiến đầu tư chủ động triển khai – tìm và thu hút đúng khách bán hàng

Hai là, chuyển từ phương pháp “bán” địa điểm đầu tư vật lý thành phương pháp “bán” gói địa điểm đầu tư hỗn hợp (Investmert Destination mix) theo mô thức SIVA gồm:

  • Các giải pháp NĐT (Investor Solutions) NĐT có thể giải quyết vấn đề của họ ra sao?
  • Thông tin NĐT (Investor Information) NĐT có thể biết nhiều hơn về ĐĐĐT ở đâu?
  • Giá trị cho NĐT (Investor Value) NĐT nhận được gì từ quyết định đầu tư của mình?
  • Dễ tiếp cận cho NĐT (Investor Access) NĐT có thể tìm được địa điểm đầu tư ở đâu?

Ba là, nâng cao chất lượng dịch vụ “bán” sản phẩm ĐĐĐT địa phương không chỉ ở chất lượng kĩ thuật mà còn ở chất lượng chức năng, chất lượng định vị và chất lượng quan hệ – tài sản marketing “mềm” của mỗi ĐĐĐT địa phương

Bốn là, chuyển từ phương pháp xúc tiến đầu tư truyền thống (đoàn và hội nghị xúc tiến đầu tư) sang các công cụ xúc tiến đầu tư điện tử, trực tuyến qua cổng xúc tiến đầu tư và/hoặc mạng xã hội.