Chiến lược yểm trợ quốc tế và những trở ngại chủ yếu

Như vậy, chiến lược yểm trợ quốc tế là một tập hợp các quyết định về thông tin giao tiếp và xúc tiến xuất khẩu hoặc kinh doanh quốc tế hướng đến thị trường mục tiêu nước ngoài của doanh nghiệp trong suốt một thời gian dài xác định. Trước hết, xét về dài hạn, chiến lược yểm trợ quốc tế cần phải tôn tạo được hình ảnh thương hiệu của sản phẩm cũng như uy tín của doanh nghiệp, mở rộng tối đa được khách hàng tiềm năng nước ngoài. Còn xét về ngắn hạn, hoạt động yểm trợ theo từng năm, từng quý cần phải đảm bảo tăng doanh thu, thúc đẩy nhanh việc chào hàng, mở rộng tiêu thụ, tăng vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả xuất khẩu hay hiệu quả kinh doanh quốc tế.

Khi xây dựng chiến lược yểm trợ quốc tế, các doanh nghiệp thường gặp phải một số trở ngại mà khi tiến hành trong nước, họ không phải đối mặt. Trên thức tế, chiến lược yểm trợ quốc tế và những vấn đề tiềm ẩn trong những hoạt động yểm trợ của người xuất khẩu có thể minh hoạ tóm tắt ở hình 8.1.
Từ các rào cản điển hình trên, chúng ta thấy, chiến lược yểm trợ trong Marketing quốc tế phức tạp hơn nhiều so với chiến lược yểm trợ trong Marketing quốc gia. Bởi lẽ, các yếu tố như ngôn ngữ, luật lệ của chính phủ, các phương tiện thông tin đại chúng, trình độ phát triển kinh tế… trong Marketing quốc tế có sự khác nhau và rất đa dạng.

Thí dụ, một công trình nghiên cứu mở rộng ở 46 nước cho thấy, 9% số nước này cấm sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong quảng cáo, 15 % cấm quảng cáo ngoài trời, 28% cấm quảng cáo bằng phim thương mại… Trong khi quảng cáo bằng báo chí được phát triển rất thuận lợi và đem lại hiệu quả cao ở các nước phát triển thì ở các nước kém phát triển thường dễ mang lại rủi ro vì trình độ dân trí thấp, tỷ lệ dân số mù chữ còn cao. Vào những năm 1989 -1990, trong khi tổng chi phí quảng cáo ở Mỹ lên tới trên 123,9 tỷ USD/năm, thì ở Hàn Quốc con số này chỉ đạt 2,3 tỷ USD/năm[3]. Thực tế cho thấy, những rào cản khó khăn, những vấn đề tiềm ẩn trong chiến lược yểm trợ quốc tế cần phải được chú trọng.