Chiết khấu hối phiếu (discount) là gì?

 

Chiết khấu hối phiếu l à một hành vi mà người sở hữu hối phiếu nh ượng lại hối phiếu cho người khác để lấy tiền đối với hối phiếu ch ưa đến kỳ hạn thanh toán v à luôn luôn dưới mệnh giá của hối phiếu.

Số tiền chiết khấu tùy thuộc vào lãi suất chiết khấu và kỳ hạn còn lại của hối phiếu. Nếu lãi suất chiết khấu thấp và kỳ hạn còn lại của hối phiếu ngắn thì số tiền chiết khấu nhỏ và ngược lại.

Số tiền chiết khấu = mệnh giá hối phiếu x kỳ hạn còn lại của hối phiếu x lãi suất chiết khấu

Nếu gọi:

I0      là lãi suất chiết khấu

I1      là lãi suất thường, thì I0 = [I1 / (1 + I1)]

Ví dụ lãi suất cho vay thông thường là 15%/năm, thì lãi suất chiết khấu sẽ là:

I0 = [15% / (1 + 15%)] = 13%/năm

Ví dụ: Một hối phiếu với mệnh giá là 100,000USD. Kỳ hạn còn lại của hối phiếu là 3

tháng. Lãi suất chiết khấu là 13%/năm, vậy số tiền chiết khấu sẽ là:

100,000 x (13 x 3)/(100 x 12) = 3,250UsD.

Vậy giá bán của hối phiếu là: 100,000 – 3,250 = 96,750USD


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chiet khau hoi phieu
  • chiết khấu hối phiếu là gì
  • hối phiếu là gì
  • chiết khấu là gì
  • kiểm phiếu chiết khấu là gì
  • sản phẩm chiết khấu hối phiếu
  • ,