Chính sách và ưu tiên của Nhật Bản với Việt Nam

 

Đối với Việt Nam, theo thoả thuận giữa hai nước, viện trợ phát triển của Nhật Bản tập trung vào 5 lĩnh vực sau:

–          Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thể chế, trong đó chú trọng hỗ trợ chuyển sang nền kinh tế thị trường.

–          Hỗ trợ xây dựng và cải tạo các công trình điện và giao thông vận tải.

–          Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn và chuyển giao công nghệ mới tại các vùng nông thôn.

–          Hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo y tế.

–          Hỗ trợ bảo vệ môi trường.