Chính thức nới “room” sở hữu ngân hàng cho khối ngoại

Đánh giá bài viết

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam, cao hơn 5% so với quy định cũ

Ngày 3/1/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam.Theo đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam. Quy định mới cao hơn 5% so với quy định cũ tại Nghị định 69/2007/NĐ-CP đang áp dụng.

Nghị định cũng nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và các cá nhân liên quan tại một TCTD từ 15% trước đây lên 20%.
Một cá nhân nước ngoài có thể sở hữu tối đa 5% vốn điều lệ của một TCTD, một tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 15% vốn điều lệ của một TCTD, trừ trường hợp nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thì tỷ lệ này là 20%.
Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng trong nước không được vượt quá 30%, tỷ lệ này không thay đổi so với trước đây.
Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại TCTD yếu kém, gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài, một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng cổ phần yếu kém được cơ cấu lại vượt quá giới hạn quy định đối với từng trường hợp cụ thể.Theo quy định đang áp dụng thì với các trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ căn cứ đề nghị của NHNN, quyết định mức sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đó vượt quá 15%, nhưng không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu quy định nêu trong Nghị định số 01 bao gồm cả phần vốn nhà đầu tư nước ngoài ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần tại ngân hàng trong nước.
Theo Nghị định, tổ chức nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của TCTD Việt Nam trở lên phải có tổng tài sản tối thiểu tương đương 10 tỷ USD đối với nhà đầu tư nước ngoài là ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính hoặc có mức vốn điều lệ tối thiểu tương đương 1 tỷ USD đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức khác vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ mua cổ phần.
Chỉ có ngân hàng nước ngoài mới có thể trở thành nhà đầu tư chiến lược tức được nắm tối đa 20% cổ phần của một ngân hàng trong nước, và phải có tổng tài sản tối thiểu 20 tỷ USD vào năm liền kề trước, không nắm từ 10% trở lên cổ phần tại một TCTD khác ở Việt Nam.
Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên cổ phần tại một TCTD Việt Nam không được chuyển nhượng cổ phần trong vòng 3 năm kể từ thời điểm sở hữu từ 10% trở lên. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại TCTD yếu kém phải xây dựng phương án mua cổ phần và cơ cấu lại TCTD gửi lên NHNN thẩm định và trình Thủ tướng quyết định.Những quy định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/2/2014.