Chủ trương, chính sách của chính quyền Trung ương về giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Với quan điểm GN là công cuộc giải phóng con người khỏi tình trạng bất công, thực hiện tiến bộ và công bằng trong xã hội, giảm hố ngăn cách phát triển giữa khu    vực nông thôn và thành thị, giữa đồng bằng với miền núi thông qua chính sách phát  triển KT-XH cũng như GN của quốc gia, địa phương

GNBV vùng miền núi là chủ trương lớn của tất cả các nước. Bởi vùng miền núi là vùng có tỷ lệ người nghèo cao nhất. GNBV vùng miền núi góp phần giúp nâng cao mức sống , giảm sự chênh lệch mức sống, khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp  dân cư, đảm bảo sự phát triển toàn diện, bền vững của vùng miền núi .

Chủ trương của chính quyền  Trung ương về GNBV vùng miền núi được thể  hiện thông qua các chính sách.

Các nhóm chính sách của chính quyền Trung ương để thực hiện GNBV vùng miền núi gồm:

Nhóm 1: Nhóm chính sách liên quan đến khai thác các lợi thế của vùng miền  núi, tập trung phát triển sản xuất hàng hóa, tiến hành đánh giá, phân tích  xây dựng chuỗi liên kết ngành hàng chiến lược, tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu và phục vụ thị trường trong nước, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp trong chuỗi liên kết nông

– lâm – ngư nghiệp. Từ đó, CQCT có thể tạo ra các điều kiện phù hợp cho người nghèo vùng miền núi có thể tiếp cận được vào quá trình hoạt động trong vùng, và cũng như trong chuỗi giá trị của các sản phẩm này.

Nhóm 2: Nhóm chính sách liên quan đến  tạo điều kiện để người  nghèo tham  gia cung ứng các dịch vụ công ích, tìm kiếm giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, giúp ổn định đời sống của người dân.

Nhóm 3: Nhóm chính sách liên quan đến nâng cao trình độ nhận thức, thể trạng, năng lực phát triển sinh kế của người nghèo, từng bước hình thành sản xuất hàng hóa   có chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

Chính sách của chính quyền Trung ương đúng đắn, phù hợp với điều kiện vùng miền núi sẽ tạo điều kiện cho các địa phương huy động được các nguồn lực và thực  hiện tốt GNBV. Bởi chính sách GN của chính quyền Trung ương là căn cứ cơ bản để CQCT triển khai, huy động các nguồn lực GN, tạo sinh kế và việc làm bền vững cho  người nghèo. Để đảm bảo tính công bằng cho sự phát triển của toàn xã hội, các chính sách GN đều hướng tới  mục tiêu “khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp  đi đôi với chăm lo xóa đói, GN”.