Chức năng của hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán

Hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán có các chức  năng sau:

–  Thứ nhất, quản lý các chứng khoán lưu ký của khách hàng.

–  Thứ hai, ghi nhận quyền sở hữu và các thông tin về tình tình thay đổi  của các chứng khoán lưu ký cho khách hàng.

–  Thứ ba, cung cấp thông tin về chứng khoán giả mạo, mất cắp.

–  Thứ tư, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền và chuyển giao  chứng khoán sau khi các giao dịch được thực hiện.

–  Thứ năm, xử lý các thông tin về việc thực hiện quyền của người sở  hữu chứng khoán đối với các tổ chức phát hành như: thông báo họp đại hội  đồng cổ đông, đại diện uỷ quyền… và giúp khách hàng thực hiện quyền  thông qua mạng lưới của hệ thống.

–  Thứ sáu, phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức cho người sở hữu chứng  khoán.

–  Thứ bảy, giúp quản lý tỷ lệ nắm giữ của người sở hữu chứng khoán.

–  Thứ tám, cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến chứng khoán như:  cầm cố chứng khoán, thu hộ thuế…


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • các tổ chức thanh toán bù trừ trong forex
  • ,