Chức năng của hoạch định chiến lược

Chức năng của hoạch định chiến lược
Đánh giá bài viết

–  Định hướng chiến lược cho hoạt động của tổ chức

–   Đảm bảo thế chủ động chiến lược khi tiến công cũng như phòng thủ trong kinh doanh

–  Huy động, khai thác tập trung sử dụng những thế mạnh chiến lược trong tổ chức

–   Đảm bảo tính thích nghi chiến lược với mọi điều kiện và thay đổi của thị trường nói riêng và môi trường nói chung trong tương lai dài hạn

–   Phòng ngừa mọi rủi ro và nguy cơ nếu nó có khả năng xuất hiện và tận dụng mọi cơ hội trong tương lai

–  Xây dựng và phát triển thế và lực mọi nguồn tài nguyên trong tổ chức