Chức năng của Marketing quốc tế

Chức năng của Marketing quốc tế
Đánh giá bài viết

Theo C. Croué, Marketing quốc tế có 13 chức năng sau:

(1). Nghiên cứu môi trường và thị trường nước ngoài, từ đó phân đoạn thị trường nhằm đánh giá một cách có hệ thống và toàn diện mọi diễn biến của tình hình, kể cả những cơ hội và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của công ty.
(2). Xác định những thị trường có tiềm năng và tính khả thi cao đối với việc tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu của công ty.
(3). Nhận biết các phân đoạn thị trường phù hợp với khả năng và mục tiêu của công ty trong kinh doanh quốc tế.
(4). Nắm bắt kịp các yếu tố tâm lý xã hội (Psychosologies) của khách hàng nước ngoài trong việc mua sắm và tiêu dùng sản phẩm.
(5). Phân tích vị trí của các đối thủ cạnh tranh ở các thị trường nước ngoài.
(6). Xác định kịp thời các thị trường ngách (Niches Markets) khả thi nhất theo tính đặc thù của công ty trong xuất khẩu.
(7). Quyết định chính sách hay chiến lược thị trường cùng với chiến lược thâm nhập cụ thể.
(8). Xác định chiến lược sản phẩm, như chiến lược gamme sản phẩm, thích ứng sản phẩm, tiêu chuẩn hoá sản phẩm (gamme sản phẩm sẽ được đề cập cụ thể ở chương 5).
(9). ấn định các mục tiêu thương mại (cả về số lượng và giá trị) cho từng thị trường nước ngoài, từng phân đoạn thị trường và danh mục (gamme) sản phẩm.
(10). Đảm bảo các hoạt động hỗ trợ cho hệ thống thương mại của công ty trong xuất khẩu.
(11). Xác định ngân sách bán hàng cho từng thị trường nước ngoài, hay từng phân đoạn thị trường cũng như cho từng sản phẩm xuất khẩu cụ thể.
(12). Đưa ra những công cụ và giải pháp để thực hiện các hoạt động, trước hết là các giải pháp về thị trường và sản phẩm.
(13). Lập chương trình hành động chiến thuật theo kế hoạch chi tiết để kịp thời ứng phó với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở thị trường nước ngoài.
Các chức năng trên sẽ được đề cập lần lượt và cụ thể trong các chương tiếp theo của sách này. Nhìn chung các chức năng của Marketing quốc tế được cụ thể hoá bằng các nhiệm vụ chi tiết theo mỗi phương thức hoạt động của công ty, trong đó cần nhấn mạnh nhiệm vụ của người lãnh đạo sản phẩm quốc tế.