Chức năng của Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công

– Chức năng định hướng cho sự phát triển: Sự định hướng này được thể hiện thông qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Chiến lược, Kế hoạch, các chương trình mục tiêu, Kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC. Định hướng dẫn dắt sự phát triển còn được đảm bảo bằng hệ thống chính sách, sự tác động của hệ thống tổ chức quản lý ĐTMSC từ trung ương đến địa phương.

– Chức năng tạo lập môi trường cho sự phát triển: Theo đó, QLNN về ĐTMSC sẽ góp phần tạo lập môi trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển. Bởi thông qua các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, Nhà nước sẽ xây dựng và hình thành môi trường cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung là: Môi trường kinh tế – xã hội, Môi trường công nghệ và Môi trường pháp lý. Trong đó môi trường pháp lý và môi trường về công nghệ có vai trò rất quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

– Chức năng điều tiết các hoạt động Đấu thầu mua sắm công: QLNN về ĐTMSC có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa các đối tượng tham gia hoạt động ĐTMSC bao gồm: người mua, người bán và nhà cung cấp các hàng hóa, dịch vụ, điều tiết việc phân bổ nguồn lực tài chính thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC.

– Chức năng phân bổ nguồn lực: Bởi thông qua QLNN về ĐTMSC, thì ĐTMSC còn là một công cụ quan trọng để nhà nước phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức sử dụng ngân sách từ trung ương đến địa phương. Mặt khác của ĐTMSC chính là sự phân bổ nguồn lực mà chủ yếu là nguồn lực kinh tế để thúc đẩy các địa phương, cơ quan đơn vị và các lĩnh vực sản xuất hàng hóa, dịch vụ phát triển theo sự điều tiết và phân bổ của ngân sách nhà nước.

– Chức năng kiểm soát hoạt động ĐTMSC, bao gồm kiểm soát sự phát triển theo định hướng phát triển của công tác QLNN về ĐTMSC đã đặt ra; đồng thời kiểm soát thực hiện và chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu nói chung và ĐTMSC nói riêng của các chủ thể tham gia hoạt động ĐTMSC.