Chứng khoán OTC là gì

Đánh giá bài viết

1. Định nghĩa

• Là thị trường giao dịch phi tập trung, nơi giao dịch mua bán chứng khoán thoả thuận song phương giữa người mua và người bán

• Hoạt động giao dịch chứng khoán diễn ra tại các quầy giao dịch tại ngân hàng hoặc công ty chứng khoán

2. Đặc điểm

• Không có địa điểm và thời gian giao dịch tập trung, có thể mua bán tại mọi thời gian và địa điểm nảy sinh giao dịch

• Giao dịch cả chứng khoán đủ tiêu chuẩn niêm yết và chứng khoán chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết

• Cơ chế xác lập giá chủ yếu là thương lượng giữa người mua và người bán

• Thị trừơng sử dụng hệ thống máy tính điện tử kết nối thông suốt với mọi thành viên khi tham gia giao dịch

• Quản lý thị trường ở hai cấp độ nhà nước và tổ chức tự quản

• Cơ chế thanh toán giao dịch linh hoạt t+0,t+1,t+3……..

• Đa dạng thành viên tham gia giao dịch trực tiếp, gian tiếp