Chứng từ kế toán sử dụng liên quan đến nghiệp vụ bán hàng trong nước

Để hạch toán nghiệp vụ bán hàng, kế toán sử dụng các chứng từ kế toán sau:

– Hoá đơn GTGT (đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

– Hoá đơn bán hàng (đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc kinh doanh những mặt hàng không thuộc đối tương chịu thuế GTGT)

– Phiếu xuất kho hay Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

– Báo cáo bán hàng; Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ; Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi)

– Thẻ quầy hàng; Giấy nộp tiền; Bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày

– Các Biên bản thừa thiếu hàng, Biên bản giảm giá hàng bán, Biên bản hàng bán bị trả lại

– Phiếu thu, giấy báo Có…

– Các chứng từ khác có liên quan


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • kế toán bán hàng
 • nghiệp vụ kế toán bán hàng
 • chứng từ bán hàng
 • bộ chứng từ kế toán bán hàng
 • các chứng từ liên quan đến bán hàng
 • chứng từ liên quan đến bán hàng
 • chứng từ trong kế toán bán hàng
 • chứng từ sử dụng kế toán bán hàng
 • chung tu liên quan den bán hang
 • xy ly chung tu khi ban hang
 • ,