Chuyển biến cơ sở nền tảng trong khoa học phát triển bềnh vững

Trên cơ sở của phép biện chứng, có thể nhận thấy sự chuyển biến của XH kéo theo  sự chuyển biến cơ sở nền tảng của khoa học phát triển. Đáp ứng những đòi hỏi của việc giải quyết những biến chuyển của XH, phát triển học đã có những thay đổi cơ bản sau:

  • Từ việc lấy hàng hóa hay của cải vật chất làm trung tâm, chuyển sang lấy con người – chủ thể của phát triển, làm trung tâm.
  • Từ việc coi tài nguyên thiên nhiên là điều kiện cơ bản và tiên quyết cho tăng trưởng và phát triển đến việc coi trọng tài nguyên con người.
  • Từ việc phát triển chủ yếu dựa vào nhà nước đến phát triển dựa vào sự tham gia của nhiều tác nhân.
  • Từ việc phát triển khai thác thiên nhiên đến việc phát triển bảo dưỡng thiên nhiên.
  • Từ việc phát triển mang nặng tính nam quyền và gia trưởng đến phát triển có bình đẳng về giới.
  • Từ việc phát triển KT truyền thống sang phát triển KT tri thức.