Chuyển dịch cơ cấu lao động ở các nước đang phát triển

Đánh giá bài viết

 

Muốn phát triển kinh tế thì phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng của khu vực sơ khai (nông, lâm, ngư nghiệp và khai thác khoáng sản) và tăng dần tỷ trọng của khu vực chế tạo và khu vực dịch vụ. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu đó, công nghệ là thiết yếu. Theo đó trong khi nông nghiệp còn đang là khu vực chủ đạo của nền kinh tế, thì công nghiệp nặng đã được Nhà nước ưu tiên phát triển làm động lực cho công nghiệp hóa, các nhà kinh tế học theo trường phái cơ cấu chủ trương rằng nhà phát triển kinh tế cần phải có sự can thiệp của Nhà nước.

Chuyển dịch cơ cấu lao động ở các nước đang phát triển: Các nước đang phát triển có thu nhập thấp hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc làm thế nào để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế bởi vì ngay lúc này sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang làm cho các thế giới điên đảo mà bắt nguồn của nó là ở Mỹ sau sự cố khủng hoảng nhà đất. Có nhiều hướng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với các nước đó vì thể chế nhà nước,chính sách kinh tế… ở mỗi nước là khác nhau, tuy nhiên phần chủ yếu là các nước này chuyển sang nền kinh tế hỗn hợp. Có nền kinh tế tập quán truyền thống, có nền kinh tế chỉ huy, có nền kinh tế thị trường nhưng nền kinh tế hỗn hợp được các hệ thống kinh tế hiện đại ngày nay tin dùng và nó mang lại hiệu quả cao nhất. Các nước đang trên đà phát triển nhưng thu nhập quốc dân còn thấp thì hiện nay chủ yếu là mở cửa nhiều hơn, giao dịch quốc tế nhiều hơn,vừa thu hút vốn ODA, FDI của các nước ngoài, vừa tạo cơ hội giao lưu học hỏi với các nước “bạn làm ăn”. Các nước đang phát triển hiện nay cố gắng tạo ra các mối quan hệ làm ăn, chính trị, ngoại giao với các nước khác, hướng phát triển chính vẫn là đối ngoại để tạo nên chỗ đứng trên trường quốc tế, thu hút sự quan tâm của các group nước ngoài, và điều quan trọng hơn cả là phải tìm cách vừa phát triển nhưng lại phải vừa ứng phó được với những biến đổi của kinh tế thế giới,phải trụ vững trước những sóng gió kinh tế thì quốc gia mới có được sự vững chắc trên con đường đi lên và phát triển.

 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chuyển dịch cơ cấu lao dong
  • ,