Cơ cấu kinh tế nông thôn và công nghiệp nông thôn

Cơ cấu kinh tế nông thôn và công nghiệp nông thôn
Đánh giá bài viết

Trong lịch sử và cho đến nay, cơ cấu kinh tế Việt nam được tổ chức gắn liền với các ngành nghề và lãnh thổ như sau:
(1) Làng xã thuần nông.
(2) Làng nông nghiệp, kiêm thêm nghề phụ.
(3) Làng chuyên các ngành nghề truyền thống (Làng gốm sứ, làng
dệt…)
(4) Làng nghề mới hình thành (ven đô thị, ven trục đường giao thông ).
(5) Các cơ sở và doanh nghiệp phi nông nghiệp (trang trại, xí nghiệp phi
nông nghiệp ở các thị trấn, thị tứ).
(6) Các xí nghiệp công thương nghiệp dịch vụ của tỉnh (quy mô nhỏ)
(7) Các xí nghiệp công thương nghiệp dịch vụ của Trung ương đặt tại
địa bàn tỉnh và các thành phố (Quy mô lớn).

Trong cơ cấu kinh tế hiện tại ở Việt nam, có một thực thể bao gồm các hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn với phạm vi trải rộng từ các dạng hình tổ chức hoạt động kinh tế từ (2) đến (5) được quy ước là các dạng hoạt động công nghiệp nông thôn.