Cơ cấu tổ chức công ty theo chức năng

Theo V.H. Kirpalani và A. Olliver, trong cơ cấu này, các phó chủ tịch hoặc giám đốc phụ trách Marketing, sản xuất, tài chính, tiêu thụ và các khâu khác đều chịu sự quản lý trực tiếp của chủ tịch hoặc Tổng giám đốc công ty. Cơ cấu tổ chức này (hình 1.6) có thể chỉ được áp dụng ở những công ty có danh mục sản phẩm hẹp, chủng loại sản phẩm tương đối đồng nhất.

Tuy nhiên, có những TNCs khi bắt đầu từ công ty trong nước cũng tổ chức theo cơ cấu chức năng và phát triển thành tập đoàn toàn cầu. Dù sao, kiểu cơ cấu tổ chức này, nếu xét trên tổng thể, vẫn không phổ biến bằng hai kiểu trên (cơ cấu theo phạm vi quốc tế và cơ cấu theo sản phẩm).