Cơ cấu tổ chức công ty theo phạm vi quốc tế

Cơ cấu tổ chức công ty theo phạm vi quốc tế
Đánh giá bài viết

a. Đối với các công ty quốc tế, theo V.H. Kirpalini, với cơ cấu tổ chức này, mọi hoạt động ở nước ngoài của TNCs được tập trung vào bộ phận phụ trách quốc tế, đứng đầu là phó chủ tịch đối ngoại (hình 1.3).


Cơ cấu tổ chức này thường được áp dụng phổ biến ở các TNCs của Bắc Mỹ. Ưu điểm của mô hình này là quy tụ trách nhiệm về thị trường quốc tế vào các nhà quản lý cấp cao có đủ năng lực để đưa ra những quyết định hiệu quả. Nhược điểm ở đây là có thể phát sinh những bất đồng về quyền lợi của bộ phận trong nước, đứng đầu là phó chủ tịch đối nội, vì bộ phận này cũng đòi hỏi bằng mức lợi nhuận xuất khẩu.

b. Đối với các công ty toàn cầu, cơ cấu tổ chức thường được mở rộng và bao trùm thị trường các khu vực chính của toàn thế giới (major regions of the world). Lãnh đạo mỗi khu vực thị trường có quyền kiểm soát hoạt động tại thị trường các nước ngoài của khu vực đó. Như vậy cụm từ “phạm vi quốc tế” nói trên thực chất là thị trường theo các khu vực địa lý trên quy mô toàn cầu (hình 1.4) như A. Olliver đã minh hoạ.